Naam van de instelling:
Stichting Weeshuis te Nijkerk

RSIN
8049.10.364

Contactgegevens:
Secretariaat Weeshuis Nijkerk
Ulst 10
3861 LW Nijkerk

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit vijf leden.
H. Luigjes,voorzitter
E. Veldhuizen, secretaris
J.J. de Bruijn, penningmeester
J.J.. van Daalen, vice-voorzitter
vacature

Beleidsplan:
Het beschikbaar stellen van gelden voor (wees-)kinderen en jongeren in de Gemeente Nijkerk en in de regio Nijkerk, alsook voor (wees-)kinderen en jongeren in achterstandssituaties in Nederland of elders in de wereld.
Een en ander om te bevorderen dat vorengenoemde (wees-)kinderen en jongeren de kans krijgen op te groeien in een veilige woon- en leefomgeving en zich te ontwikkelen en te ontplooien om een volwaardige plaats in de samenleving te verwerven dan wel te behouden.

Beloningsbeleid:
De bestuurders verrichten hun werkzaamheden prodeo. Er worden geen beloningen betaald.

Doelstelling:
Voor de doelstelling verwijzen wij naar het beleidsplan.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
In 2012 waren er zeven vergaderingen. Van de aanvragen voor een bijdrage aan projecten werden in totaal 52 aanvragen toegekend met een totaal bedrag van € 210.000.

Financiële verantwoording:
Stichting Weeshuis te Nijkerk is een vermogensfonds. Dat betekent dat de balans niet hoeft te worden gepubliceerd.

Baten en lasten 2012:
De inkomsten over 2012 uit verhuur, pacht, rente en dividenden bedroegen € 299.151.
De normale bedrijfskosten bedragen € 33.173.
Aan de voorziening uit te keren giften is gedoneerd € 159.587.
Aan het eigen vermogen is toegevoegd € 106.391, waarvan vervolgens € 75.000 is gebruikt voor verbouwing van het hoofdgebouw.
De toevoeging uit het resultaat over 2011 en de daadwerkelijke giften over 2011 leiden er toe dat over 2012 een totaal bedrag aan giften kon worden gedaan van € 211.006. Uiteindelijk is over 2012 besteed aan giften een bedrag van € 195,829.

over ons

aanvraag

contact