Naam van de instelling:
Stichting Weeshuis te Nijkerk 

Fiscale Nummer:
8049.10.364

Contactgegevens:
Secretariaat Weeshuis Nijkerk
Ulst 10
3861 LW Nijkerk

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit vijf leden.
H. Luigjes, voorzitter
E. van Veldhuizen, secretaris
D.C. van de Castel, penningmeester
J.J. van Daalen, vice-voorzitter
C.H. van Baak

Doelstelling:
Het zonder winstoogmerk beschikbaar stellen van gelden voor (wees-)kinderen en jongeren in de Gemeente Nijkerk en in de regio Nijkerk, alsook voor (wees-)kinderen en jongeren in achterstandssituaties in Nederland of elders in de wereld.
Een en ander om te bevorderen dat vorengenoemde (wees-)kinderen en jongeren de kans krijgen op te groeien in een veilige woon- en leefomgeving en zich te ontwikkelen en te ontplooien om een volwaardige plaats in de samenleving te verwerven dan wel te behouden.

Beleidsplan:
Van het jaarlijkse exploitatiesaldo wordt 60% gereserveerd voor giften. De overige 40% is nodig voor het in stand houden van het vermogen en het onderhoud van het Weeshuis te Nijkerk en overige verhuurde panden.

Beloningsbeleid:
De bestuurders verrichten hun werkzaamheden pro-deo. Er worden geen beloningen betaald.

Doelstelling:
Voor de doelstelling verwijzen wij naar het beleidsplan.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
In 2013 waren er zeven vergaderingen. Van de aanvragen voor een bijdrage aan projecten werden in totaal 41 aanvragen toegekend met een totaal bedrag van € 170.782.

Financiële verantwoording:
Stichting Weeshuis te Nijkerk is een vermogensfonds. Dat betekent dat de balans niet hoeft te worden gepubliceerd.

Baten en lasten 2013:
De inkomsten over 2013 uit verhuur, pacht, rente en dividenden bedroegen € 303.035.
De normale bedrijfskosten bedragen € 23.493.
Aan de voorziening uit te keren giften is gedoneerd € 167.725.
Aan het eigen vermogen is toegevoegd € 111.817, waarvan vervolgens € 18.750 is gebruikt voor verbouwing van het hoofdgebouw.

over ons

aanvraag

contact